Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kbh Akord prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kbh Akord spółka z o.o. ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków, NIP: 6760012851 (zwany dalej „Administratorem”).  

Adres do korespondencji Administratora:

Kbh Akord spółka z o.o.

ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Administrator będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a)    wykonania i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Administratora usług i usług z nim związanych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);

b)    wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi sklepu internetowego, w tym obsługi i realizacji zamówień  (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO);

c)     realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);

d)    komunikacji (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

e)    działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

f)      obsługi komentarzy (podstawa przetwarzania -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)    zapewnienia funkcjonowania komentarzy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h)    obsługi newslettera (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

 

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Administrator będzie przetwarzać w szczególności:

 

·         dane, które Pan/Pani podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej, czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, zamówienia internetowego, zgody na newsletter tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

·         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,

·         podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi  z zakresu pomocy prawnej,

·         podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,

·         podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej, w tym opcji komentowania czy też przesyłania newslettera.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych)  może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w ramach świadczonych przez Administratora usług.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług świadczonych przez usług Administratora. Podanie danych osobowych umożliwia także komentowanie.

 

7.   Newsletter

W ramach witryny istnieje możliwość  subskrybowania Newslettera. W tym celu konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od Administratorem. Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (e-mail), informujemy o nowych wpisach na blogu, ofertach produktów wirtualnych, szkoleniach czy też promocjach w sklepie internetowym.

 

Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprze kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: _______________________________.

 

8.     Komentarze

Istnieje możliwość dodawania komentarzy do postów umieszczanych na blogu. W celu dodania komentarza konieczne jest podanie przynajmniej nazwy użytkownika, która będzie przypisana do komentarza oraz adres e-mail. Nazwa użytkownika może zawierać abstrakcyjną nazwę albo dane osobowe np. imię i nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Z systemu komentarzy można korzystać jako zarejestrowany użytkownik albo użytkownik bez rejestracji. 

Dodany komentarz wraz z danymi upublicznionymi w ramach ustawień systemu komentarzy będzie widoczny na blogu. Komentarz w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią usunięty lub zmodyfikowany. 

9.     Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

 

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1)    dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

2)    sprostowanie  - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

3)    usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)         wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c)         wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

d)         dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f)          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4)    ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)         kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratora sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

c)         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)         wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

5)    przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

6)    wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych;

7)    sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

10.   W jaki sposób można wnieść skargę?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

11.   Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.  

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:

Kbh Akord spółka z o.o.

ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków

 

12.   W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?           

Nasza strona internetowa sklep.kbhakord.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

 

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.

 

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez :

 

·         Google Inc. – do analizy ruchu na stronie wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, Google Ads. Więcej informacji na temat ww. narzędzi znajdziesz na stronie : https://policies.google.com/technologies/cookies

·         Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) -  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

 

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.